Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“); adresi 5. maddede belirtilen (“ALICI ya da ÜYE”) ile adresi 4. Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulama alanı bulur.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu ALICI’nın, internet sitesi üzerinden Mal/Hizmet satışa sunan SATICI’ ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’ de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

 1. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

3.1.   Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ne göre tüketiciye yapılması gereken tüm ön bildirimler bu mesafeli satış sözleşmesi haricinde düzenlenen ayrı metinler ile yapılmış olup bu sebeple yönetmelik kapsamındaki ön bilgilendirmelere işbu sözleşme kapsamında yer verilmemiştir.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı :
Adresi :
Mersis :
Telefon :
Fax :
Satıcı E-posta :
 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Faks :
E-posta/Kullanıcı Adı :
 1. FATURA BİLGİLERİ

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatından itibaren en geç 7 gün içerisinde email adresine birlikte teslim edilecektir. SATICI dilerse satım konusu ürünlere ilişkin faturayı ALICI’ nın sistemde kayıtlı olan e-posta adresine de iletebilir. ALICI’nın, kendisine ait bilgileri sehven ya da kasten yanlış bildirmesinden kaynaklı tüm sorumluluk ALICI’ya aittir. SATICI bu durumda tam kusursuz olup hiçbir yükümlülüğü kabul etmemektedir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

7.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ALICI satıcının internet sitesinde yer alan ürün özelliklerinin tamamını incelediğini, sipariş verdiği ve satın almak istediği ürünün taleplerinin tamamına uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI fiyatlarda dilediği zaman güncelleme yapma hak ve yetkisine sahiptir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya internet sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. ALICI; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa SATICI’ nın entegrasyon halinde olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme’yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim edilen ürünlerde ayıp, hata veya eksiklik var ise ALICI bu durumu SATICI’ ya derhal haber vermekle mükelleftir. Aksi takdirde bu hata, eksik veya ayıplardan doğan zararlar sebebiyle SATICI’ nın bir sorumluluğu olmaz.

8.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. ALICI’ nın bu duruma onay vermemesi durumunda ALICI’ dan alınan ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir.

8.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.8. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ ya aittir. SATICI, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI’ nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

8.9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI’ nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.11. Sipariş¸ edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, ALICI’ya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde, ALICI’nın sessiz kalması ya da malı kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

8.12. ALICI’nın internet sitesinden duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği ürün adetlerine kısıt getirilebilir. ALICI’nın internet sitesinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Satılan üründe ayıp bulunması sebebiyle ALICI tarafından ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkı kullanıldığı durumlarda eğer satım konusu ürün artık üretilmiyor ise SATICI bu durumda bu ürün ile muadil olan başka bir ürünün ALICI’ ya teslimine karar verebilir.

8.14. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık, hammadde temininde sorun gibi mücbir sebepler sebebiyle SATICI’ nın sözleşmede öngörülen sürede ürünleri teslim edememesi durumunda ürün teslim süresi bu mücbir sebepler ortadan kalkana kadar uzar. SATICI mücbir sebeplerin ortadan kalmasından itibaren en geç 7 – 15 gün içerisinde ürünleri teslim eder. Eğer meydana gelen mücbir sebepler ürünlerin teslimini imkansız veya SATICI açısından katlanılamaz bir hale getirdi ise bu durumda SATICI satışı iptal edebilir ve ürün bedelini tahsil etti ise ALICI’ ya iade eder. Sözleşmenin ve siparişin bu maddeye göre sona erdirilmesi durumunda ALICI SATICI’ dan hiçbir maddi veya manevi tazminat talep edemez.

 1. ÖZEL HÜKÜMLER

9.1.Satıcı dilemesi durumunda ürünlerin taksitle satışına karar verebilir. SATICI taksitle satış yapıp yapmamak ve taksit seçeneklerini belirlemek hususunda tam bir serbestiye sahiptir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve SATICI’ nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

9.2.Satıcı’nın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusuru ispatlanmayan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Üyenin faaliyet yürüttüğü sektörde / iş kolunda reklam yasağı veya hizmet kapsamında yer alan bir yasak bulunması halinde işbu yasaklar konusunda bilgilendirme ve bilgilendirme eksikliğinden kaynaklı sorumluluk Üyeye aittir. Eğer üretilecek olan içerik varsa bu içerik Üye’nin onayına tabi olduğu için onay almış içeriklerin tüm yasal sorumluluğu Üye’dedir.

9.3.Üyenin sipariş vermesi sonucunda sunulan hizmet, şifre ve web sitesine ait bilgilerin Üye’ye teslim edildiği andan itibaren sona ermiş sayılır. İlgili bilgilerin tesliminden itibaren Satıcı’nın sorumluluğu sona erer. Teslim anına kadar olan sorumluluk kusurlu sorumluluktur. Satıcı kusurlu olmadığı bir hususta sorumlu tutulamaz.
Sözleşme süresi içerisinde gerçekleşecek olan bir siber saldırı nedeniyle Üye’nin zarara uğraması halinde Üye’nin ya da üçüncü şahısların uğradığı zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Tüm zararlarda ve yasalara karşı sorumlulukta Üye tam ve tek başına sorumludur.

9.4.Satıcı, gizli ve kişisel verileri paylaşmamak koşuluyla ve işbu sözleşme ile müşterinin verdiği onay kapsamında sunduğu hizmeti, referans olarak web sitesi, ticari iletiler, sosyal medya platformları, forum siteleri vb tüm yazılı, görsel ve internet mecralarında kullanabilir. Referans kısmında Üye’ye ait web sitesi bağlantısı, logo ve hizmet alan gerçek veya tüzel kişinin isminin ayrıca gerektirdiği durumlarda Google PageSpeed Insights test sonucunun kullanılmasına Üye açık rıza gösterir ve kabul eder.

9.5.Hizmetin yerine getirilmesi esnasında Üye, Satıcı’ya ait web sitesi üzerinden veya herhangi bir ileti uygulaması ile paylaştığı kişisel verilerin, zorunlu olan üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza gösterir. Kişisel verilerin depolanması ve korunmasında Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümleri uygulanır. Müşteri paneli, domain ya da hosting vb uygulamaların giriş bilgileri gibi doğrudan hizmetle alakalı olmayan ancak Üye tarafından Müşteri’ye verilen giriş bilgileri Satıcı tarafından amacına uygun olarak kullanılır. İşbu verilerin çalınması ya da üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiş olması halinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı’nın yasalara karşı sorumluluğu sadece kusuru ile sınırlıdır. Üye şahsi veya kurumsal tüm bilgilerinin üçüncü kişilere karşı korunmasında tek başına ve tam sorumludur.

9.6.Satıcı, işbu sözleşmenin kapsamında olmayan ancak sunduğu diğer hizmetler ile alakalı olarak reklam ve tanıtım amacıyla Üyeye ait e-posta ve irtibat numaralarına ticari ileti gönderebilir ve Satıcıya ait 0232 215 01 33 numaralı veya 0541 527 56 07 numaralı telefon ile irtibat kurabilir. Üye işbu kanallarla yapılacak olan ticari iletilere, reklam ve tanıtımlara işbu sözleşmenin imzası ile açık rıza gösterir.

9.7.Eğer Üye tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise sunulan ilgili hizmetin tesliminden sonra Satıcı tarafından Üye’ye WordPress eğitimi verilecektir. İşbu eğitim Google Meet programı üzerinden ve en fazla 5 katılımcı ile ve ekran paylaşımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Üye, Satıcı tarafından verilecek bu eğitimin kayda alınarak arşivlenmesini işbu sözleşmenin imzalanmasıyla kabul etmiş sayılır ve bu kayıt ile ilgili tüm hakların Satıcı’ya ait olduğunu kabul eder. Bu madde kapsamında alınacak kayıtla alakalı Üye, Satıcı’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz ancak alınan kayıt talep halinde Üye ile paylaşılır.

9.8.Sunulan hizmete dair fatura, Satıcı tarafından, Vergi Usul Kanunu 231. Maddesine göre hizmetin teslimi ve ödemeyi takip eden azami 7 gün içerisinde düzenlenecektir. Satıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan hatalarda Satıcı sorumlu değildir.

9.9.Eğer ALICI tarafından verilen siparişteki ürün kapsamında ise, hizmetin tamamlanması ve sipariş tesliminin ALICI’ya e-posta ile bildirilmesinden sonra 3-7 gün içerisinde web sitesinde teknik bir sorun ortaya çıkması halinde ücretsiz olarak Satıcı tarafından inceleme yapılır. İnceleme sonucunda tespit edilen sorunun Satıcı’nın çalışmasından kaynaklı olduğunun anlaşılması halinde Satıcı sorunu ücretsiz olarak çözmekle yükümlüdür ancak sorunun kaynağı üçüncü kişilerle alakası ile bu durumu Satıcı, ALICI’ya yazılı olarak bildirir. Eğer ALICI söz konusu sorunun düzeltilmesini talep ediyorsa bu hizmet ek ücrete tabidir. Ücretlendirme haricen yapılır.

9.10.ALICI tarafından verilen sipariş kişiye özel üretilen yazılım, eklenti, tema vs bir unsur barındırması halinde ALICI tarafından üçüncü şahıslarla bedelli veya bedelsiz paylaşılamaz. Paylaşılması halinde Satıcı’nın tazminat dahil tüm hakları saklıdır. Lisans doğrulama sisteminden alan adına lisanslı olan bir ürünü başka alan adlarında izinsiz olarak kullandırtmak veya kullanmak da bu madde kapsamındadır.

9.11.SATICI, hizmet sunduğu sistem üzerindeki herhangi bir teknik aksaklıktan ötürü sorumluluk kabul etmez. ALICI, sistemi kullandığı esnada oluşabilecek teknik arızadan kaynaklı doğabilecek olası tüm zarara ilişkin SATICI’yı gayri kabili rücu ibra eder.

9.12.SATICI tarafından sağlanan üçüncü taraf kaynaklı lisanslı hizmetlerde geçerlilik garantisi teslim tarihinden itibaren 1 yıldır. 1 yılın sonunda doğacak teknik aksaklıklar, güncelleştirme, işlevsizlik gibi tüm hususlar ALICI’nın sorumluluğundadır.

9.13.SATICI, üçüncü taraf yazılımlarda 1 yıldan fazla garanti sunmaz. Üçüncü taraf yazılımlardan yenilenmesi gereken  süreli yazılımların ve eklentilerin yenilenmesinde sorumluluk külli olarak ALICI’ya aittir.

9.14.Ödeme esnasında (havale/EFT/Fast) ALICI’nın sehven ya da kasten SATICI’ya ait web sitesindeki bilgi formuna hatalı bilgi girmesi nedeniyle SATICI’nın hesabına ödeme geçmediği takdirde hizmetin teslim süresi dahil olmak üzere hiçbir yasal ya da sözleşme kaynaklı süre işlemez

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

10.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait kişisel veriler SATICI tarafından işlenmekte olup işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak gerekli aydınlatma belgeleri internet sitesinin ilgili yerlerinde ALICI’ ya sunulmuştur.

10.2. ALICI internet sitesi üzerinde yapacağım tüm işlemlerde verdiği kişisel verilerin kendisine ait, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKI

11.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

11.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ ye ilişkin bildirimler SATICI’ nın internet sitesi üzerinden, SATICI’ nın adresine gönderilmek suretiyle veya SATICI’ nın e – posta adresi üzerinden yapılabilir. Cayma hakkının kullanılması ile ilgili detaylı bilgilere Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ön bilgilendirme formundan da ulaşılabilir.

11.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ ya mevzuat hükümlerine ve internet sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

11.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 1. a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI’ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
 1. b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

11.5. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

11.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

11.7. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

11.8. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

12.1. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

13.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’ nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

13.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. Dava şartı arabuluculuk kapsamında kalan uyuşmazlıklarda dava açılmadan evvel arabulucuya başvurulması zorunludur.

13.3. Bu sözleşmeden doğabilecek olan bütün uyuşmazlıklarda sözleşmenin yabancılık unsuru taşıyıp taşımamasına bakılmaksızın Türk Hukuk’ u uygulama alanı bulacaktır.

 1. MALIN/HİZMETİN FİYATI

14.1 Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 1. TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

15.1. ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

16.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

16.2. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

17.1. 17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’nın web sitesinde mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

GÜNCELLENME TARİHİ: 21.09.2022 19:25

Form Başarıyla Gönderildi.
En kısa zamanda tercih ettiğiniz iletişim kanalı ile sizinle iletişime geçilecektir.